<<This message will be removed when you register >>


คำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนา รู้รอบ ตอบได้ ใกล้ธรรม
ถ้ารูปด้านซ้ายไม่ขึ้น ให้กดปุ่ม Refresh Current Page


1. ใครเป็นประธานแจกพระบรมสารีริกธาตุ โดยสามารถทำให้กษัตริย์ทั้งหลายไม่ต้องรบราฆ่ากัน

a) พระอานนท์
b) โทณพราหมณ์
c) พระอนุรุทธะ
d) พระมหากัสสปะ
2. กิจกรรมในข้อใดถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในวันเข้าพรรษา

a) แห่เทียนพรรษา
b) เวียนเทียน
c) โยนบัว
d) ตักบาตรเทโว
3. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้า เมื่อวันจะปรินิพพาน

a) นางวิสาขา
b) นายจุนทะ
c) นางสุชาดา
d) อนาถบิณฑิกเศรษฐี
4. ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้แก่เทศนาอะไร

a) อาทิตตปริยายสูตร
b) อนัตตลักขณสูตร
c) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
d) อนุปุพพิกถา
5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม เป็นวัดประจำรัชกาลใด

a) รัชกาล ที่ 1
b) รัชกาล ที่ 2
c) รัชกาล ที่ 3
d) รัชกาล ที่ 4
6. องค์การสหประชาชาติ ได้พิจารณาเห็นความสำคัญ มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อใด

a) วันที่ 15 ก.พ. 2542
b) วันที่ 15 พ.ค. 2542
c) วันที่ 15 ต.ค. 2542
d) วันที่ 15 ธ.ค. 2542
7. น ชจฺจา โหติ พฺรามโณ หมายความว่าอย่างไร

a) คนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร
b) คนดี ไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิด
c) คนดี ดีเพราะการกระทำ
d) ไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมด หรือเสียไปทั้งหมด
8. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านใด

a) หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
b) ท่านพุทธทาสภิกขุ
c) หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
d) หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
9. ปัญญา ว ธเนน เสยฺโย หมายความว่าอย่างไร

a) มีปัญญา ประเสริฐกว่ามีทรัพย์
b) ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
c) มีสติ ป้องกันเหตุร้ายได้
d) ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
10. วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดประจำรัชกาลใด

a) รัชกาลที่ 5
b) รัชกาลที่ 2
c) รัชกาลที่ 3
d) รัชกาลที่ 4
11. การเกิด แก่ เจ็บ ตาย จัดอยู่ในข้อใด

a) ทุกข์
b) สมุทัย
c) นิโรธ
d) มรรค
12. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ หมายความว่าอย่างไร

a) ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
b) พึงตัดความโกรธ ด้วยปัญญา
c) ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก
d) ผู้ที่โกรธ มักมองไม่เห็นธรรม
13. บุญกิริยาวัตถุ 10 คืออะไร

a) การให้ทานด้วย 10 วิธี
b) การทำบุญด้วย 10 วิธี
c) การรักษาศีลด้วย 10 ข้อ
d) การนั่งสมาธิภาวนา 10 วิธี
14. อริยสัจ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

a) ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, บุญกิริยาวัตถุ 10
b) ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, พุทธพจน์
c) ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, อุเบกขา
d) ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค
15. มรรค หมายถึง หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ มีองค์ประกอบกี่ประการ

a) 3 ประการ
b) 4 ประการ
c) 6 ประการ
d) 8 ประการ
16. พระอริยะรูปใดที่มีมโนปณิธานตั้งแต่วัยเด็กว่า "จะบวชตลอดชีวิต"

a) หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
b) หลวงปู่ขาว อนาลโย
c) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
d) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
17. อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย อ่านออกเสียงอย่างไร

a) อัดตา หิ ปะระมะ ปิโย
b) อัดตา หิ ปะระมา ปิโย
c) อัดตา หิ ปะระมัง ปิโย
d) อัดตา หิ ปะระมี ปิโย
18. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำวัดใดและจังหวัดใด

a) วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี
b) วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
c) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
d) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
19. พระอริยะรูปใดที่หมู่ชนขนานนามว่า "วิสุทธิเทพ ผู้ส่องประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขง"

a) หลวงปู่เทสก์ เทสฺรงฺสี
b) หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
c) หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
d) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
20. "วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี " เป็นที่พำนักของพระอริยะรูปใด

a) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
b) หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
c) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
d) หลวงปู่ชา สุภัทโท
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top